Prenájom karavanu - všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné ustanovenia, prevzatie vozidla, doba nájmu, práva a povinnosti prenajímateľa, práva a povinnosti nájomcu, vrátenia vozidla.

Všeobecné ustanovenia

Vozidlom sa na účely prenájmu rozumie obytné vozidlo.

Pri dojednávaní nájomnej zmluvy nájomca-fyzická osoba nepodnikateľ predloží občiansky preukaz. Nájomca - fyzická osoba podnikateľ predloží ďalej tiež živnostenské oprávnenie a event. osvedčenie o registrácii k dani z pridanej hodnoty. Nájomca - právnická osoba predloží platný výpis z obchodného registra a event. osvedčenie o registrácii k dani z pridanej hodnoty; jej štatutárny orgán predloží občiansky preukaz; jej zástupca alebo zamestnanec predloží ďalej tiež plnú moc s úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu. Prenajímateľ môže žiadať predloženie ďalších dokladov a listín, najmä ak ide o nájomcu s bydliskom alebo sídlom mimo územia SR. Nájomca je povinný strpieť obstaranie fotokópií ním predložených dokladov a listín.

Nájomca-fyzická osoba predloží minimálne tri dni pred prevzatí vozidla vodičský preukaz a vodičský preukaz všetkých osôb, ktoré budú vozidlo riadiť. Preberá Ak je za nájomca - právnickú osobu vozidlo ten, kto podpísal nájomnú zmluvu, predloží minimálne tri dni pred prevzatí vozidla vodičský preukaz a vodičský preukaz všetkých osôb, ktoré budú vozidlo riadiť. Preberá Ak je za nájomca - právnickú osobu vozidlo štatutárny orgán, ktorý nepode - písal nájomnú zmluvu, predloží pri prevzatí vozidla ďalej tiež občiansky preukaz; zástupca alebo zamestnanec predloží ďalej tiež plnú moc s úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu.

Vodičský preukaz musí byť skupiny B, platný aspoň po dobu dvoch rokov. Osoby, ktoré budú vozidlo riadiť, musí mať minimálne dva roky praxe vo vedenie vozidla a spevokol minimálne 24 rokov.

Cena za pristavenie a odvoz vozidla mimo územia Bratislavy bude dohodnutá individuálne pri rezervácii vozidla.

V prípade vrátenia vozidla:

Vo vozidle je zakázané fajčiť. V prípade preukázateľného porušenia tohto zákazu bude voči nájomcovi uplatnená sankcia vo výške hodnoty skutočných nákladov potrebných na odborné vyčistenie interiéru.

V prípade vrátenia vozidla pred dohodnutou dobou skončení nájmu sa "zvyšné" nájomné nevracia.

Nájomca je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy zaplatením odstupného, ​​ak tak urobí najneskôr v deň dohodnutý ako začiatok nájmu.

Odstupné sa odpočíta z nájomcom uhradenej zálohy pri rezervácii vozidla. Vyššie odstupního je nasledovné:

Záloha pri rezervácii je vo výške 50% dohodnutého nájomného.

Prevzatie vozidla

Prenajímateľ odovzdá nájomcovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste vozidlo v dobrom technickom stave v súlade s predpismi o prevádzke dialničných vozidiel spôsobilé na jazdu na verejných komunikáciách, umyté, upratané a vyčistené, s plnými PB fľašami a s chemikáliami pre WC, spolu s kľúčmi od vozidla, osvedčením o registrácii vozidla, preukazom o zákonnom poistení, zelenou kartou, operatívnym návodom k vozidlu a pokyny pre užívanie zariadení umiestnených vo vozidle.

Prenajímateľ poučí nájomca o umiestnení jednotlivých zariadení vo vozidle, vysvetlí mu ich funkciu a spôsob užívania. Zariadeniami vo vozidle sa rozumie najmä zariadenia tvoriace systém čistej vody vr. napustenie a systém odpadovej vody vr. vypúšťanie, kúrenie a chladenie, ohrev úžitkovej vody, systém PB fliaš a ich prepojenie so sporákom a s chladničkou, chemické WC. Prenajímateľ tiež oznámi nájomcovi obstarávaciu cenu vozidla.

O prevzatí vozidla spíšu prenajímateľ a nájomca protokol. Podpisom protokolu potvrdzuje nájomca, že mu boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre správne používanie vozidla a zariadení v ňom, ako aj pre ich riadnu údržbu.

Pred prevzatím vozidlá zaplatí nájomca prenajímateľovi na zabezpečenie svojich budúcich záväzkov súvisiacich s nájmom vozidla sumu 1000,- EUR na každé prenajaté obytné vozidlo (kaucia). Prenajímateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu svojich pohľadávok za nájomcom. prenajímateľ vráti nájomcovi kauciu ihneď potom, ako budú vysporiadané všetky jeho pohľadávky za nájomcom.

Najneskôr tri dni pred prevzatím vozidla zaplatí nájomca prenajímateľovi nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, servisný poplatok výške 50,- EUR a pripadne dojednanú cenu za pristavenie a odvoz vozidla mimo územia Bratislavy.

Doba nájmu

Nájom sa dojednáva vždy na dobu určitú s tým, že začiatok a konca doby nájmu je určený dňom a hodinou.

Vzhľadom k tomu, že prenajímateľ prenajíma vozidlo ako podnikateľ za účelom dosiahnutia zisku a že je zmluvne zaviazaný prenajať vozidlo po skončení jedného nájmu ďalším nájomcom, považuje sa používania vozidiel nájomcom po termíne, ktorý sa dojednal ako deň skončenia nájmu, za úmyselné trestný čin s cieľom poškodiť prenajímateľa. Prenajímateľ je preto povinný vec bezodkladne odovzdať na vybavenie orgánom činným v trestnom konaní.

Práva a povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade technických problémov, alebo poškodenie vozidla (odcudzenie, totálna havária), servisných akcií od výrobcu alebo vyššej moci (povodeň, krúpy, vojnový konflikt), zrušiť ai záväznej rezervácii vozidla, je povinný o tem bezodkladne informovať nájomcu a vrátiť mu všetky poskytnuté plnenie.

Po dobu trvania nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný poskytovať nájomcovi na jeho výzvu podporu spočívajúce v pokynoch na zabezpečenie opravy vozidla v prípade jeho poruchy alebo poškodenia, ako aj v prípade dopravnej nehody alebo havárie.

Vybaviť auto plynovými bombami, a chémiou pre chemickú toaletu.

Vozidlá sú havarijne poistené so spoluúčasťou 5.000,- Kč z poistnej udalosti, s platným poistením zodpovednosti za ujmu spôsobenú prevádzkou vozidlá, s poistením skiel vozidla. Poistné krytie vozidlá sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodení spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenia ako ai osobné vecí nájomcu, za ktorých poškodení zodpovedá výlučne nájomca.

Práva a povinnosti nájomcu

Počnúc prevzatím vozidla zodpovedá nájomca za jeho zničenie, poškodenie a stratu.

Nájomca je po dobu trvania nájomnej zmluvy prevádzkovateľom vozidla v zmysle § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Nájomca hradí pokuty za dopravné priestupky spáchané v dobe trvania nájmu.

Nájomca je povinný o vozidle a zariadení v ňom riadne starať v súlade s pokynmi výrobcu a prenajímateľa a vykonávať jeho bežnú údržbu, vrátane výmeny oleja po prejdení stanoveného počtu kilometrov a doplňovanie náplňou tak, aby vozidlo a zariadenia boli udržiavané v prevádzkyschopnom stave.

Nájomca je povinný zabezpečiť vozidlo proti jeho odcudzeniu a proti odcudzeniu zariadenia v ňom.

Nájomca nesmie vykonávať na vozidle a na zariadení v ňom žiadne zmeny a úpravy.

Nájomca môže užívať vozidlo len na území Európy vrátane Turecka s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

V prípade poruchy alebo poškodenia vozidla, vr. poruchy počítadla kilometrov, ako aj v prípade dopravnej nehody alebo havárie, je nájomca povinný ihneď informovať prenajímateľa o povahe a rozsahu poruchy alebo poškodenia a postupovať podľa jeho inštrukcií. Za účelom uplatnenia poistní udalosti v príslušní poisťovne, privolať políciu, kontaktovať asistenčné služby a zdokumentovať udalosť spísaním zápisnice a zhotovením fotodokumentácie a obdobne je povinný postupovať aj v prípade odcudzení vozidla, pritom v prípade porušenia tejto povinnosti je nájomca povinný niesť vzniknutú škodu v plní výške. Nájomca je povinný strpieť obmedzenie užívania vozidla v rozsahu potrebnom na vykonanie jeho opravy a opravy zariadení v ňom bez nároku na zľavu z nájomného.

Nájomca neumožní používanie vozidla tretej osobe.

Nájomca umožní prenajímateľovi prehliadku vozidla za účelom kontroly jeho stavu a spôsobu užívania kedykoľvek za trvania nájmu.

Za každé jednotlivé porušenie zmluvných podmienok je pokuta 80,- EUR (nenahlásanie škody na vozidle a pod.).

Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, sankcie, pokuty a iné peňažné plnenie z Českej Republiky aj z cudziny, ktoré sa vzťahujú k dátumu jeho nájmu a boli prijaté až po skončení prenájmu, vrátane spoluúčasti v prípade poistný udalosti a rozdielu sumy poistného plnenia a skutočný škody vzniknutý z poistný udalosti. Nájomca ďalej zodpovedá za škodu, ktorá prenajímateľom vznikne v prípade straty dokladov od vozidla, v prípade, že doklady od vozidla budú zadržané orgánom verejný moci z dôvodu spôsobeného nájomcom, resp. alebo z dôvodu, za ktorý nájomca zodpovedá.

Ak počas zapožičanie vozidla dôjde k technickej poruche a nájomca bude musieť uhradiť náklady na opravu zapožičaného vozidla, bude mu táto čiastka prenajímateľom refundovaná v prípade, že bude preukázateľne opodstatnená a vopred telefonicky prenajímateľom odsúhlasená.

Vrátenia vozidla

Nájomca je povinný vrátiť vozidlo prenajímateľovi najneskôr v deň a hodinu dohodnutú ako koniec doby nájmu na dohodnutom mieste v dobrom technickom stave v súlade s predpismi o prevádzke cestných vozidiel spôsobilé na jazdu na verejných komunikáciách, upratané a vyčistené, vrátane sporáka, chladničky, sprchovacieho kúta a s prázdnou a vyčistenú odpadovou nádobou chemického WC, spolu s kľúčmi od vozidla, osvedčením o registráciou vozidla, preukazom o zákonnom poistení, zelenou kartou, návodom výrobcu vozidla a pokyny pre užívanie zariadení umiestnených vo vozidle.

Nájomca je povinný informovať prenajímateľa o všetkých poškodeniach a závadách vozidlá a zariadenia v ňom, ku ktorým došlo v dobe trvania nájmu.

Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorá na vozidle a na zariadení v ňom vznikla v dobe trvania nájmu. Výška náhrady škody zodpovedá cene opravy vozidla alebo zariadení v ňom u autorizovaného opravcu. Opotrebenie vozidla jeho bežným užívaním nie je škodou.

Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi bez ohľadu na zavinenie zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením vozidla (táto pokuta sa nevzťahuje na situácie, keď nájomca nie je schopný vozidlo vrátiť kvôli technickej poruche). Omeškanie s vrátením vozidla počína márnym uplynutím hodiny dohodnutej ako koniec nájmu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody spôsobené omeškaním nájomcu s vrátením vozidla.

Neodstrániteľné poškodení, straty vybavenie alebo súčasti vozidla či iných prevzatých vecí uvedených v preberacom protokole sa nájomca zaväzuje uhradiť v plnej výške bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa vrátení vozidla prenajímateľovi.

Rezervácia a prenájom karavanu

Podrobnejšie informácie o prenájme karavanu nájdete na stránke Všeobecné zmluvné podmienky.

Overte si dostupnosť karavanu

Preklikajte sa kalendárom a nájdite si termín, ktorý Vám vyhovuje. Rezervácia je možná najviac rok vopred.

September 2023

Cena prenájmu karavanu 110,-€/deň

 • 01.09.2023 - 1
 • 02.09.2023 - 1
 • 03.09.2023 - 1
 • 04.09.2023 - 1
 • 05.09.2023 - 1
 • 06.09.2023 - 1
 • 07.09.2023 - 1
 • 08.09.2023 - 1
 • 09.09.2023 - 1
 • 10.09.2023 - 1
 • 11.09.2023 - 1
 • 12.09.2023 - 1
 • 13.09.2023 - 1
 • 14.09.2023 - 1
 • 15.09.2023 - 1
 • 16.09.2023 - 1
 • 17.09.2023 - 1
 • 18.09.2023 - 1
 • 19.09.2023 - 1
 • 20.09.2023 - 1
 • 21.09.2023 - 1
 • 22.09.2023 - 1
 • 23.09.2023 - 1
 • 24.09.2023 - 1
 • 25.09.2023 - 1
 • 26.09.2023 - 1
 • 27.09.2023 - 1
 • 28.09.2023 - 1
 • 29.09.2023 - 1
 • 30.09.2023 - 1

Október 2023

Cena prenájmu karavanu 110,-€/deň

 • 01.10.2023 - 1
 • 02.10.2023 - 1
 • 03.10.2023 - 1
 • 04.10.2023 - 1
 • 05.10.2023 - 1
 • 06.10.2023 - 1
 • 07.10.2023 - 1
 • 08.10.2023 - 1
 • 09.10.2023 - 1
 • 10.10.2023 - 1
 • 11.10.2023 - 1
 • 12.10.2023 - 1
 • 13.10.2023 - 1
 • 14.10.2023 - 1
 • 15.10.2023 - 1
 • 16.10.2023 - 1
 • 17.10.2023 - 1
 • 18.10.2023 - 1
 • 19.10.2023 - 1
 • 20.10.2023 - 1
 • 21.10.2023 - 1
 • 22.10.2023 - 1
 • 23.10.2023 - 1
 • 24.10.2023 - 1
 • 25.10.2023 - 1
 • 26.10.2023 - 1
 • 27.10.2023 - 1
 • 28.10.2023 - 1
 • 29.10.2023 - 1
 • 30.10.2023 - 1
 • 31.10.2023 - 1

November 2023

Cena prenájmu karavanu 110,-€/deň

 • 01.11.2023 - 1
 • 02.11.2023 - 1
 • 03.11.2023 - 1
 • 04.11.2023 - 1
 • 05.11.2023 - 1
 • 06.11.2023 - 1
 • 07.11.2023 - 1
 • 08.11.2023 - 1
 • 09.11.2023 - 1
 • 10.11.2023 - 1
 • 11.11.2023 - 1
 • 12.11.2023 - 1
 • 13.11.2023 - 1
 • 14.11.2023 - 1
 • 15.11.2023 - 1
 • 16.11.2023 - 1
 • 17.11.2023 - 1
 • 18.11.2023 - 1
 • 19.11.2023 - 1
 • 20.11.2023 - 1
 • 21.11.2023 - 1
 • 22.11.2023 - 1
 • 23.11.2023 - 1
 • 24.11.2023 - 1
 • 25.11.2023 - 1
 • 26.11.2023 - 1
 • 27.11.2023 - 1
 • 28.11.2023 - 1
 • 29.11.2023 - 1
 • 30.11.2023 - 1

December 2023

Cena prenájmu karavanu 100,-€/deň

 • 01.12.2023 - 1
 • 02.12.2023 - 1
 • 03.12.2023 - 1
 • 04.12.2023 - 1
 • 05.12.2023 - 1
 • 06.12.2023 - 1
 • 07.12.2023 - 1
 • 08.12.2023 - 1
 • 09.12.2023 - 1
 • 10.12.2023 - 1
 • 11.12.2023 - 1
 • 12.12.2023 - 1
 • 13.12.2023 - 1
 • 14.12.2023 - 1
 • 15.12.2023 - 1
 • 16.12.2023 - 1
 • 17.12.2023 - 1
 • 18.12.2023 - 1
 • 19.12.2023 - 1
 • 20.12.2023 - 1
 • 21.12.2023 - 1
 • 22.12.2023 - 1
 • 23.12.2023 - 1
 • 24.12.2023 - 1
 • 25.12.2023 - 1
 • 26.12.2023 - 1
 • 27.12.2023 - 1
 • 28.12.2023 - 1
 • 29.12.2023 - 1
 • 30.12.2023 - 1
 • 31.12.2023 - 1

Január 2024

Cena prenájmu karavanu 100,-€/deň

 • 01.01.2024 - 1
 • 02.01.2024 - 1
 • 03.01.2024 - 1
 • 04.01.2024 - 1
 • 05.01.2024 - 1
 • 06.01.2024 - 1
 • 07.01.2024 - 1
 • 08.01.2024 - 1
 • 09.01.2024 - 1
 • 10.01.2024 - 1
 • 11.01.2024 - 1
 • 12.01.2024 - 1
 • 13.01.2024 - 1
 • 14.01.2024 - 1
 • 15.01.2024 - 1
 • 16.01.2024 - 1
 • 17.01.2024 - 1
 • 18.01.2024 - 1
 • 19.01.2024 - 1
 • 20.01.2024 - 1
 • 21.01.2024 - 1
 • 22.01.2024 - 1
 • 23.01.2024 - 1
 • 24.01.2024 - 1
 • 25.01.2024 - 1
 • 26.01.2024 - 1
 • 27.01.2024 - 1
 • 28.01.2024 - 1
 • 29.01.2024 - 1
 • 30.01.2024 - 1
 • 31.01.2024 - 1

Február 2024

Cena prenájmu karavanu 100,-€/deň

 • 01.02.2024 - 1
 • 02.02.2024 - 1
 • 03.02.2024 - 1
 • 04.02.2024 - 1
 • 05.02.2024 - 1
 • 06.02.2024 - 1
 • 07.02.2024 - 1
 • 08.02.2024 - 1
 • 09.02.2024 - 1
 • 10.02.2024 - 1
 • 11.02.2024 - 1
 • 12.02.2024 - 1
 • 13.02.2024 - 1
 • 14.02.2024 - 1
 • 15.02.2024 - 1
 • 16.02.2024 - 1
 • 17.02.2024 - 1
 • 18.02.2024 - 1
 • 19.02.2024 - 1
 • 20.02.2024 - 1
 • 21.02.2024 - 1
 • 22.02.2024 - 1
 • 23.02.2024 - 1
 • 24.02.2024 - 1
 • 25.02.2024 - 1
 • 26.02.2024 - 1
 • 27.02.2024 - 1
 • 28.02.2024 - 1
 • 29.02.2024 - 1

Marec 2024

Cena prenájmu karavanu 110,-€/deň

 • 01.03.2024 - 1
 • 02.03.2024 - 1
 • 03.03.2024 - 1
 • 04.03.2024 - 1
 • 05.03.2024 - 1
 • 06.03.2024 - 1
 • 07.03.2024 - 1
 • 08.03.2024 - 1
 • 09.03.2024 - 1
 • 10.03.2024 - 1
 • 11.03.2024 - 1
 • 12.03.2024 - 1
 • 13.03.2024 - 1
 • 14.03.2024 - 1
 • 15.03.2024 - 1
 • 16.03.2024 - 1
 • 17.03.2024 - 1
 • 18.03.2024 - 1
 • 19.03.2024 - 1
 • 20.03.2024 - 1
 • 21.03.2024 - 1
 • 22.03.2024 - 1
 • 23.03.2024 - 1
 • 24.03.2024 - 1
 • 25.03.2024 - 1
 • 26.03.2024 - 1
 • 27.03.2024 - 1
 • 28.03.2024 - 1
 • 29.03.2024 - 1
 • 30.03.2024 - 1
 • 31.03.2024 - 1

Apríl 2024

Cena prenájmu karavanu 110,-€/deň

 • 01.04.2024 - 1
 • 02.04.2024 - 1
 • 03.04.2024 - 1
 • 04.04.2024 - 1
 • 05.04.2024 - 1
 • 06.04.2024 - 1
 • 07.04.2024 - 1
 • 08.04.2024 - 1
 • 09.04.2024 - 1
 • 10.04.2024 - 1
 • 11.04.2024 - 1
 • 12.04.2024 - 1
 • 13.04.2024 - 1
 • 14.04.2024 - 1
 • 15.04.2024 - 1
 • 16.04.2024 - 1
 • 17.04.2024 - 1
 • 18.04.2024 - 1
 • 19.04.2024 - 1
 • 20.04.2024 - 1
 • 21.04.2024 - 1
 • 22.04.2024 - 1
 • 23.04.2024 - 1
 • 24.04.2024 - 1
 • 25.04.2024 - 1
 • 26.04.2024 - 1
 • 27.04.2024 - 1
 • 28.04.2024 - 1
 • 29.04.2024 - 1
 • 30.04.2024 - 1

Máj 2024

Cena prenájmu karavanu 110,-€/deň

 • 01.05.2024 - 1
 • 02.05.2024 - 1
 • 03.05.2024 - 1
 • 04.05.2024 - 1
 • 05.05.2024 - 1
 • 06.05.2024 - 1
 • 07.05.2024 - 1
 • 08.05.2024 - 1
 • 09.05.2024 - 1
 • 10.05.2024 - 1
 • 11.05.2024 - 1
 • 12.05.2024 - 1
 • 13.05.2024 - 1
 • 14.05.2024 - 1
 • 15.05.2024 - 1
 • 16.05.2024 - 1
 • 17.05.2024 - 1
 • 18.05.2024 - 1
 • 19.05.2024 - 1
 • 20.05.2024 - 1
 • 21.05.2024 - 1
 • 22.05.2024 - 1
 • 23.05.2024 - 1
 • 24.05.2024 - 1
 • 25.05.2024 - 1
 • 26.05.2024 - 1
 • 27.05.2024 - 1
 • 28.05.2024 - 1
 • 29.05.2024 - 1
 • 30.05.2024 - 1
 • 31.05.2024 - 1

Jún 2024

Cena prenájmu karavanu 140,-€/deň

 • 01.06.2024 - 1
 • 02.06.2024 - 1
 • 03.06.2024 - 1
 • 04.06.2024 - 1
 • 05.06.2024 - 1
 • 06.06.2024 - 1
 • 07.06.2024 - 1
 • 08.06.2024 - 1
 • 09.06.2024 - 1
 • 10.06.2024 - 1
 • 11.06.2024 - 1
 • 12.06.2024 - 1
 • 13.06.2024 - 1
 • 14.06.2024 - 1
 • 15.06.2024 - 1
 • 16.06.2024 - 1
 • 17.06.2024 - 1
 • 18.06.2024 - 1
 • 19.06.2024 - 1
 • 20.06.2024 - 1
 • 21.06.2024 - 1
 • 22.06.2024 - 1
 • 23.06.2024 - 1
 • 24.06.2024 - 1
 • 25.06.2024 - 1
 • 26.06.2024 - 1
 • 27.06.2024 - 1
 • 28.06.2024 - 1
 • 29.06.2024 - 1
 • 30.06.2024 - 1

Júl 2024

Cena prenájmu karavanu 140,-€/deň

 • 01.07.2024 - 1
 • 02.07.2024 - 1
 • 03.07.2024 - 1
 • 04.07.2024 - 1
 • 05.07.2024 - 1
 • 06.07.2024 - 1
 • 07.07.2024 - 1
 • 08.07.2024 - 1
 • 09.07.2024 - 1
 • 10.07.2024 - 1
 • 11.07.2024 - 1
 • 12.07.2024 - 1
 • 13.07.2024 - 1
 • 14.07.2024 - 1
 • 15.07.2024 - 1
 • 16.07.2024 - 1
 • 17.07.2024 - 1
 • 18.07.2024 - 1
 • 19.07.2024 - 1
 • 20.07.2024 - 1
 • 21.07.2024 - 1
 • 22.07.2024 - 1
 • 23.07.2024 - 1
 • 24.07.2024 - 1
 • 25.07.2024 - 1
 • 26.07.2024 - 1
 • 27.07.2024 - 1
 • 28.07.2024 - 1
 • 29.07.2024 - 1
 • 30.07.2024 - 1
 • 31.07.2024 - 1

August 2024

Cena prenájmu karavanu 140,-€/deň

 • 01.08.2024 - 1
 • 02.08.2024 - 1
 • 03.08.2024 - 1
 • 04.08.2024 - 1
 • 05.08.2024 - 1
 • 06.08.2024 - 1
 • 07.08.2024 - 1
 • 08.08.2024 - 1
 • 09.08.2024 - 1
 • 10.08.2024 - 1
 • 11.08.2024 - 1
 • 12.08.2024 - 1
 • 13.08.2024 - 1
 • 14.08.2024 - 1
 • 15.08.2024 - 1
 • 16.08.2024 - 1
 • 17.08.2024 - 1
 • 18.08.2024 - 1
 • 19.08.2024 - 1
 • 20.08.2024 - 1
 • 21.08.2024 - 1
 • 22.08.2024 - 1
 • 23.08.2024 - 1
 • 24.08.2024 - 1
 • 25.08.2024 - 1
 • 26.08.2024 - 1
 • 27.08.2024 - 1
 • 28.08.2024 - 1
 • 29.08.2024 - 1
 • 30.08.2024 - 1
 • 31.08.2024 - 1

Neváhajte a kontaktujte nás

Ak ste našli termín, ktorý Vám vyhovuje, neváhajte a kontaktujte nás telefonicky alebo emailom.